pawlow.pl | Oficjalna strona internetowa Gminy Pawłów

Aktualności

 Z ostatniej chwili

Stypendium szkolne 2021/2022

Stypendium szkolne 2021/2022
24 sierpnia
06:12 2021

W roku szkolnym 2021/2022 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego należy składać w dniach od 1 do 15 września 2021r. w Samorządowym Centrum Obsługi Oświaty w Pawłowie. W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się do 15 października 2021r.

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka choroba lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 Stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia  nie może przekroczyć 528,00 zł netto.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Pawłów.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy Pawłów.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane na wniosek:

 • rodziców (prawnych opiekunów),
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły lub kolegium.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (netto) wszystkich członków rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do wniosku należy załączyć odpowiednio zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (dochód za miesiąc sierpień 2021 r.)

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia)

 •  w przypadku zatrudnienia: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • w przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • w przypadku otrzymywania alimentów: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasadzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy     i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek ZUS;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury: decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych (dochód miesięczny z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 308,00 zł)
 • w przypadku otrzymywania świadczeń z GOPS-u: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości świadczeń z GOPS-u;
 • w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy: oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiągania dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • w przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy: zaświadczenie lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
 • w przypadku gdy uczeń uczęszcza do szkoły poza terenem gminy Pawłów: zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki, gdy dziecko uczęszcza do szkoły poza terenem gminy Pawłów.
 • Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

Świadczenie wychowawcze „500 +” oraz „Dobry Start 300+” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022 są dostępne w Samorządowym Centrum Oświaty w Pawłowie lub na stronie internetowej Gminy Pawłów.

Szczegółowych informacji udziela Referat Oświaty, Kultury i Sportu, nr tel. 41 272-16-90, wew.23

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH.

Pliki do pobrania:

Wyszukaj w serwisie

Harmonogram odbioru odpadów

Pobierz harmonogram na 2020 rok

Śledź nas na Facebooku!

Kalendarz

Wrzesień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Polecane

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w PawłowieElektroniczna Skrzynka Podawcza - Pismo ogólne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w StarachowicachKomenda Powiatowa Policji w Starachowicach
e-świętokrzyskie System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów
Dziennik UstawMonitor Polski
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTKącik Przedsiębiorcy

Ostatnie komentarze

Witam serdecznie. Gmina Pawłów nie dofinansowuje budowy stawów. Dofinansowanie tego typu budowli było realizowane przez...

Witam serdecznie. Inwestycja w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego cały czas trwa. Pierwotnie zgodnie z podpisaną...

Szanowny Panie Wójcie, proszę o informację co z modernizacją oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Pawłowie/Warszówku...

Logowanie