pawlow.pl | Oficjalna strona internetowa Gminy Pawłów

Aktualności

 Z ostatniej chwili

Procedury organizacji pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Łomnie i postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego

Procedury organizacji pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Łomnie i postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego
28 sierpnia
14:44 2020

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Publicznej Szkole Podstawowej w Łomnie obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Publicznej Szkole Podstawowej w Łomnie, zwanej dalej szkołą lub placówką, odpowiada Dyrektor szkoły, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej udostępnione na stronie właściwego urzędu.
 3. Wstęp do budynku szkoły możliwy jest po zmierzeniu temperatury ciała wchodzących osób, za pomocą kamery termowizyjnej lub termometru.
 4. Do szkoły nie przychodzą: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 5. W drodze do szkoły i ze szkoły opiekunowie i dzieci przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 6. Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 7. W szkole wyodrębnione zostało dodatkowe pomieszczenie na potrzeby izolatorium.
 8. Zobowiązuje się rodziców do odbierania telefonów ze szkoły. Kontakty ze szkołą odbywają się za pomocą technik komunikacji na odległość (telefon, mail).
 9. Uczniowie danej klasy przebywają w wyznaczonej sali, przechodzą tylko na zajęcia informatyki do sali komputerowej, wychowanie fizyczne do sali gimnastycznej i na zajęcia łączone.
 10. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np.zabawek, piłek, skakanek itp.).
 11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 12. Każdy uczeń ma przypisaną ławkę, w czasie nieobecności ucznia jego miejsce zostaje puste.
 13. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywały się na boisku szkolnym i w terenie.
 14. Uczeń może korzystać z wypożyczalni biblioteki szkolnej – zgodnie z regulaminem biblioteki. Należy respektować zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów zwracanych do biblioteki szkolnej.
 15. Zaleca się, aby nauczyciel prowadził zajęcia w maseczce lub przyłbicy.
 16. Zapewnienie uczniom dowozu do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.
 17. W czasie pracy szkoły na jej teren nie mogą wchodzić osoby zewnątrz. W szczególnych sytuacjach osoby, które nie są pracownikami szkoły, mogą znajdować się tylko w strefie wyznaczonej – przy drzwiach głównych. Te osoby, niemające objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Wchodząca osoba wpisuje się do zeszytu, rejestrując tym samym godzinę wejścia, godzinę wyjścia i cel wizyty.
 18. Na tablicy ogłoszeń w szkole znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 19. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym szkołę zapewnia:
  1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
   z pomieszczeń szkoły, placu zabaw i boiska oraz sprzętów znajdujących się
   w szkole;
  2. Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników wyznaczonych do odbioru dzieci.
  3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem.
  4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w zestaw ochronny, w skład którego wchodzą 2 maseczki, 1 przyłbica, 1 fartuch nieprzemakalny z długim rękawem, 10 par rękawiczek oraz płyn do dezynfekcji rąk.
  5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

1. Dyrektor:

   1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami,
   2. dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było przedmiotów i sprzętu, których nie da się skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować np. wykładziny. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować,
   3. zapewnia taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku),
   4. dba o to, aby unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,
   5. dba, aby wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności byli zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos,
   6. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce,
   7. kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u dziecka,
   8. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika,
   9. współpracuje ze służbami sanitarnymi,
   10. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia,
   11. informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia,
   12. ogranicza przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

 

2. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

 1. Do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej:
  1. regularnego mycia rąk zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  2. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  3. unikania kontaktu z osobami, które źle się czują.
 2. Dezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do budynku.
 3. Informowania dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci.
 4. Postępowania zgodnie z zapisami wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa.

3.Osoby sprzątające w placówce po zakończeniu zajęć z dziećmi każdego dnia:

  1. Sale zajęć, pomieszczenia sanitarno-higieniczne, ciągi komunikacyjne – myją.
  2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, przedmioty i sprzęt, klawiatury, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują zgodnie z zaleceniem producenta stosowanych środków.
  3. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć – regularnie czyszczą z użyciem detergentu lub dezynfekują.
  4. Rejestrują swoje działania w „Karcie kontroli czynności myjąco-dezynfekujących”.

Załącznik nr 1 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa

4. Nauczyciele:

 1. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp.
 2. Dbają o to by dzieci regularnie myły ręce, po przyjściu do szkoły, po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza.
 3. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę.
 4. Organizują przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 5. Zapewniają korzystanie przez uczniów z placu zabaw/boiska szkolnego oraz z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup.
 6. Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami (ćwiczenia i gry kontaktowe).
 7. Dbają, aby uczeń nie zabierał ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 8. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone, instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk, zachowania w czasie kichania i kaszlu, unikania dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Jeżeli dziecko przejawia objawy choroby (gorączka, kaszel) powinien odizolować je w wyznaczonym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i poinformować dyrektora szkoły, niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci ze szkoły

 1. Na teren budynku szkoły wpuszczany jest tylko uczeń.
 2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do drzwi wejściowych, do budynku szkoły, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.
 3. Pracownik dba o to by dziecko po wejściu do szkoły zdezynfekowało ręce, a następnie odprowadza/kieruje je do szatni, a po przebraniu się do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.
 4. Dzieci przedszkolne odbiera od rodzica/opiekuna wyznaczony pracownik szkoły, dezynfekuje ręce dziecka, odprowadza do przebrania, myje z dzieckiem ręce i prowadzi do sali.
 5. Odbiór dziecka przedszkolnego przez rodzica/opiekuna następuje o wyznaczonej godzinie przy drzwiach wejściowych lub po telefonicznym zgłoszeniu się rodzica/opiekuna.
 6. Opuszczające placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna przez pracownika szkoły (dezynfekuje ręce przy wyjściu).

Dożywianie  

 1. Dzieci przynoszą drugie śniadanie w jednorazowych torebkach, które wyrzucają do wyznaczonego do tego celu pojemnika.
 2. Spożywanie posiłku przez dzieci może obywać się w salach z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 3. Posiłki dostarczane prze firmę cateringową pakowane są w pojemniki jednorazowe.

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania. 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia lub zachorowania na COVID-19

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.) choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne to takie choroby, które łatwo rozprzestrzeniają się, charakteryzują się wysoką śmiertelnością, powodują szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagają specjalnych metod zwalczania. Należą do nich między innymi cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne oraz COVID-19 określa się procedury w przypadku wystąpienia objawów Covid 19  

 1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
 3. W przypadku stwierdzenia u ucznia/pracownika niepokojących objawów chorobowych mogących świadczyć o Covid 19 (gorączka, kaszel) osoba jest niezwłocznie izolowana w wydzielonym pomieszczaniu pełniącym rolę izolatki.
 4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 5. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce.
 6. Opiekun ucznia musi być ubrany w strój ochronny (kombinezon/fartuch, rękawice, przyłbica, maseczka) stanowiący wyposażenie izolatki.
 7. Opiekun na bieżąco kontroluje stan zdrowia ucznia i co 15 min. sprawdza temperaturę ucznia oraz zapisuje informację na karcie ucznia. Załącznik nr 2
 8. O niepokojących objawach zostają niezwłocznie poinformowani rodzice/ opiekunowie prawni w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 9. Osoba wskazana przez dyrektora, kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 10. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 11. Rodzic/opiekun prawny odbiera ucznia z zachowaniem procedur obowiązujących na terenie placówki oświatowej, przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 12. Przed odbiorem rodzic podpisuje informacje o stanie zdrowia ucznia,
 13. W sytuacji wystąpienia zagrożenia koronawirusem lub wątpliwości związanych ze złym samopoczuciem ucznia, mającego typowe objawy dla zakażenia koronawirusem, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łomnie kontaktuje się z Powiatową Inspekcją Sanitarną w Starachowicach, a także powiadamia organ prowadzący placówkę.
 14. Dyrektor placówki oświatowej pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starachowicach w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.
 15. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia ucznia należy wezwać karetkę pogotowia, informując o podejrzeniu wystąpienia objawów COVID-19 u ucznia.

 

Wyszukaj w serwisie

Harmonogram odbioru odpadów

Pobierz harmonogram na 2020 rok

Śledź nas na Facebooku!

Kalendarz

Marzec 2021
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Polecane

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w PawłowieElektroniczna Skrzynka Podawcza - Pismo ogólne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w StarachowicachKomenda Powiatowa Policji w Starachowicach
e-świętokrzyskie System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów
Dziennik UstawMonitor Polski
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTKącik Przedsiębiorcy

Ostatnie komentarze

wiem że wielu (prawie wszystkim) mieszkańcom to wszystko. A potem wielkie zdziwko jak się okaże...

Czerwone metalowe serca należą do jakiegoś stowarzyszenia bodajże przyjaciół Rudek....

Witam. Panie Wójcie czy wiadomo już kiedy będzie remont drogi osiedlowej prowadzącej do dawnego PGR-u...

Logowanie