pawlow.pl

Aktualności

 Z ostatniej chwili

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzepinie

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzepinie
04 września
22:06 2017

4 września 2017 roku miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

Uroczystość miała swój początek w Kościele Parafialnym, gdzie cała społeczność zebrała się, aby uczestniczyć we Mszy Św. sprawowanej przez proboszcza Szymona Krasulę. Była ona okazją do wspólnej modlitwy za pomyślny przebieg nadchodzącego roku szkolnego.

Następnie udano się do budynku szkoły. Tradycyjnie, w tym szczególnym dniu głos zabrała pani dyrektor – Urszula Majewska.Gorące słowa powitania skierowała w stronę uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego. Równie serdecznie powitała przybyłych na tę uroczystość gości: pana Marka Wojtasa – Wójta Gminy Pawłów, panią Różę Koszarską-Duda – Kierownika Samorządowego Centrum Oświaty w Pawłowie, pana Henryka Więcława – radnego gminy Pawłów, ks. Szymona Krasulę – proboszcza miejscowej parafii.

Informacje przekazane przez panią dyrektor Urszulę Majewską:

Rok 2017/18 to rok licznych zmian, nowych rozwiązań w systemie edukacji.

Z dniem 1 września  2017r. rozpoczęła działalność  ośmioletnia Publiczna Szkoła  Podstawowa im.  mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Rzepinie.  Do niej zostało włączone Gimnazjum, które  zakończyło działalność z dniem 31.08.2017r.

Od tego roku będzie realizowana nowa  podstawa programowa w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej oraz oddziałach przedszkolnych.

Wychowanie do życia w rodzinie będzie realizowane  od  klasy IV do VIII.

W kasie VII szkoły podstawowej wprowadzony został  nowy przedmiot  – Doradztwo zawodowe, w wymiarze 10 godzin w roku szkolnym.

Priorytetowe działania szkoły na nadchodzący rok szkolny są zbieżne z kierunkami polityki oświatowej państwa.  Szczególny nacisk będziemy kładli  na:

wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego,

– podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej,

– bezpieczne korzystanie uczniów z Internetu

– wzmacnianie wychowawczej roli szkoły

Organizacja pracy Publicznej Szkoły  Podstawowej im.  mjr. Jana Piwnika „Ponurego”  w Rzepinie.

Oddział Przedszkolny „Krasnoludki”

Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Do dyspozycji podopiecznych jest pokój zabaw, pokój do pracy  oraz znajdujący się obok szkoły plac zabaw.

Udział dziecka w zajęciach do pięciu godzin jest bezpłatny (przeznaczony na  realizację  podstawy programowej), za każdą kolejną godzinę wynosi 1 zł.

50% zniżka przysługuje:

– rodzicom, którzy pobierają zasiłek rodzinny z GOPS-u,

– w przypadku nieobecności dziecka trwającej co  najmniej  połowę miesięcznego czasu pracy oddziału,

– za drugie dziecko  z rodziny uczęszczające na zajęcia płatne.

Cena posiłków wynosi: śniadanie – 2,00 zł,  obiad – 3,50 zł.

Wpłaty należy dokonywać do pani Marzeny Przygody:

– za dożywianie nie później niż  do 10. dnia każdego miesiąca,

– za pobyt dziecka nie później  niż do 20.  dnia każdego miesiąca.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie

W roku szkolnym 2017/18 w  Publicznej Szkole Podstawowej w Rzepinie będzie funkcjonowało 17 oddziałów, do których będzie uczęszczać 338 uczniów.

Oddziały  przedszkolne:

„Krasnoludki”  – 32 dzieci,  wychowawcy  p. Anna Wiosło i p. Bożena Zbrożyna- Fałek

0a – 24 uczniów, wychowawca Małgorzata Wójcik

0b – 25 uczniów, wychowawca Hanna Orczyk

 

Klasa I – 22 uczniów – wychowawca Ewa Wyżykowska

Klasa II – 19 uczniów – wychowawca Ewa Łuków

Klasa III – 22 uczniów – wychowawca Małgorzata Kisiel

Klasa IVA – 19 uczniów – wychowawca Urszula Grunt – Sopińska

Klasa IVB – 17 uczniów – wychowawca Mirosława Latała

Klasa V – 14 uczniów – wychowawca Grażyna Modzelewska

Klasa VI – 20 uczniów – wychowawca Magdalena Latała

Klasa VIIA – 20 uczniów – wychowawca Agnieszka Żur

Klasa VIIB– 16 uczniów – wychowawca Ewa Schmalenberg

Klasy gimnazjalne

Kasa IIA – 22 uczniów – wychowawca Wiesława Rutkowska

Klasa IIB– 23 uczniów – wychowawca Leszek Pastuszka

Klasa IIIA – 20 uczniów – wychowawca Beata Nowak

Klasa IIIB– 23 uczniów – wychowawca Agata Żelazna – Jeśko

Podręczniki

W roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzepinie otrzymają darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń oprócz religii (wszystkie klasy) i języka niemieckiego  (klasy II-VI). Lekcje języka niemieckiego są zajęciami dodatkowymi, zatwierdzonymi  przez organ prowadzący.

Kwota dofinansowania do podręczników wynosi 38597,42 zł.

Szczegółowy wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018 znajduje się w zakładce na stronie internetowej szkoły.

W bieżącym roku szkolnym będą realizowane następujące projekty:

1. „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu – wsparcie nauczania w szkołach podstawowych w gminie Pawłów”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W ramach tego projektu zostaną zorganizowane zajęcia: dodatkowe z języka angielskiego, z matematyki metodą eksperymentu, warsztaty „Uczę się kreatywnie”, ECDL – „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” dla uczniów kasy V i VI (jednolity dla całej Unii Europejskiej)

2. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – ma na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Zakupiono nowości wydawniczych na kwotę 15000,00zł.

3. „Pracownia matematyczna i przyrodnicza”  – projekt zapewni wyposażenie  pracowni w pomoce dydaktyczne i multimedialne – komputery.  Realizacja projektu nastąpi w najbliższych miesiącach.

3. „Aktywna tablica” –  to program rządowy realizowany w latach 2017 – 2019.  Jego celem jest rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie  technologii informacyjno- komunikacyjnych. W ramach tego projektu będzie można zakupić tablice interaktywne i projektory na kwotę 17500,00 zł.

Konkursy przedmiotowe,  gminne

W roku szkolnym 2017/2018  nasza szkoła będzie organizatorem gminnych konkursów dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych:

1.Gminny Konkurs Wiedzy O Krajach Anglojęzycznych – klasy  II– III gimnazjum

2.Gminny Konkurs Wiedzy O krajach Niemieckojęzycznych- klasy  II– III gimnazjum

3.Gminny Konkurs Języka Niemieckiego-  klasy  IV – VII szkoła podstawowa

4.Gminny Konkurs Czytelniczy – klasy I-III szkoła podstawowa

Organizacje, które działają na terenie Gminy Pawłów:

1.Stowarzyszenie Gminy Pawłów Plus – jako nowa jednostka reprezentująca sektor pozarządowy na terenie gminy Pawłów – rozpoczęła realizację projektu pod nazwą: „Budowa boiska sportowego w Rzepinie”. Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie w kwocie 240 tysięcy złotych w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jest organizatorem I Biegu po Ziemi Pawłowskiej – Biegaj z Plusem, który odbędzie się 10-09-2017r.  w Kałkowie

2.Gminny Szkolny Związek Sportowy – organizuje gminne turnieje, zawody sportowe, w których biorą udział nasi uczniowie.

3. Stowarzyszenie „Żyj Godnie” – przeprowadza działania  na rzecz poprawy jakości życia  mieszkańców Gminy Pawłów, także uczniów.

Stowarzyszenia, z którymi współpracuje Gmina Pawłów na rzecz  szkół to:

1. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich  z siedzibą w Bielinach – realizuje projekty, w których biorą udział uczniowie szkół z naszej Gminy:

–  cykl 3 plastycznych konkursów edukacyjnych „Czyste powietrze w Górach Świętokrzyskich”.  Konkursy  będą organizowane we wrześniu br.

2 . Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej do 11 września br. prowadzi rekrutację na zajęcia z nauki języka angielskiego dla dzieci w nowym roku szkolnym 2017/2018.

Warunkiem utworzenia grupy i prowadzenia zajęć w ww. gminach jest zebranie min. 12 dzieci w grupie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Gminy Pawłów.

W roku szkolnym 2017/2018 będą realizowane następujące inwestycje:

„Budowa boiska sportowego w Rzepinie” mającego na celu zapewnienie uczniom oraz lokalnej społeczności  aktywne i bezpieczne spędzanie czasu. Przedsięwzięcie współfinansowane  jest ze środków Unii Europejskiej.

– „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzepinie” zapewniająca poprawę warunków działalności świetlicy szkolnej, stołówki  oraz kuchni z zapleczem gospodarczym.

–  W roku 2018 będzie  realizowana kolejna inwestycja  –  budowa parkingu przy szkole.

Dożywianie

Dożywianie w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Rzepinie:

Wpłaty należy  dokonać nie później niż do 10. dnia każdego miesiąca do pani Katarzyny Samiec. Cena obiadu wynosi 3,50 zł.

Dowóz uczniów

Od 1 stycznia 2015 roku usługę przewozu dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Pawłów wykonuje  firma: PRZEWÓZ OSÓB – Robert Opara. Uczniowie dojeżdżający do Publicznej Szkoły Podstawowej  w Rzepinie będą dowożeni i odwożeni według zamieszczonego na stronie internetowej rozkładu jazdy.

Opiekunem na trasach: Bronkowice – Radkowice – Rzepin/szkoła,

Dąbrowa – Rzepin/szkoła,

Jadowniki – Rzepin/szkoła

będzie pan Bogdan Fałek, pani Urszula Nowak oraz pani Mirosława Latała.

Uczniowie dojeżdżający są zobowiązani do posiadania i okazywania przewoźnikowi aktualnej legitymacji szkolnej oraz biletu miesięcznego.

W końcowej części swego przemówienia pani dyrektor Urszula Majewska zwróciła się do Uczniów, Rodziców, Nauczycieli oraz Pracowników szkoły życząc wielu sukcesów, realizacji celów, satysfakcji z dobrze wykonanych obowiązków.

Pan Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas poinformował zebranych o inwestycjach przeprowadzanych na terenie naszej szkoły, a wszystkim uczniom i nauczycielom złożył życzenia z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.

Po zakończonej uroczystości wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.

O autorze

Sylwia Zapała

Sylwia Zapała

Brak komentarzy

Brak komentarzy!

W tej chwili nie ma jeszcze komentarzy, chcesz dodać teraz?

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Dodaj komentarz

Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku

Pobierz harmonogramy na 2017 rok

Kalendarz

Czerwiec 2018
P W Ś C P S N
« Maj    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Polecane

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w PawłowieElektroniczna Skrzynka Podawcza - Pismo ogólne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w StarachowicachKomenda Powiatowa Policji w Starachowicach
e-świętokrzyskie System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów
Dziennik UstawMonitor Polski
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTKącik Przedsiębiorcy

Archiwum

Ostatnie komentarze

A rodzice dziękują Pani Agnieszce za cudowna zabawę!! 😘😘😘...

Wielkie gratulacje dla dziewczynek. Brawo Maja!!!!!!!!...

Witam serdecznie. Gmina od kilku tygodni prowadzi koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych. Dysponujemy...

Logowanie