pawlow.pl

Gospodarka odpadami

Kliknij jedną z poniższych kategorii, aby dowiedzieć się więcej!

01. Nowy system gospodarki odpadami

Dlaczego wprowadzono zmiany?

Jednym z problemów z jakim od wielu lat boryka się Polska jest właściwe zagospodarowanie odpadów komunalnych. Unia Europejska nałożyła na każdy kraj członkowski, rozłożone w czasie, terminy na osiągnięcie poziomów ograniczenia odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz osiągnięcie poziomów odzysku odpadów selektywnie zebranych. Za niedopełnienie tych obowiązków Wspólnota przewidziała wysokie kary. Stosowany w gminach różnoraki system gospodarki odpadami nie przyniósł oczekiwanych efektów, głównie w zakresie ograniczenia składowania odpadów komunalnych oraz przede wszystkim pozyskiwania surowców wtórnych ze strumienia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. W celu poprawy sytuacji w kraju i uniknięcia wspomnianych kar w dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wzorowana na ustawach innych krajów UE zmieniła dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jakie są założenia nowego systemu gospodarki odpadami?

W nowym systemie to gminy przejęły odpowiedzialność za odbieranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. Odpady komunalne od mieszkańców na zlecenie gminy odbiera podmiot, prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej, wybrany w drodze przetargu. W sytuacji, gdy gmina posiada swoją jednostkę budżetową tj. GZUI Brzezie, aby mogła ona odbierać odpady będzie musiała przekształcić się w spółkę prawa handlowego i wziąć udział w przetargu. Kolejnym obowiązkiem gminy jest prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych oraz dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami. Ponadto Rada Gminy w Pawłowie przyjęła szereg uchwał regulujących zasady funkcjonowania nowego systemu. Jedną z podstawowych uchwał jest uchwała w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określa ona stawkę opłaty, a także sposób jej obliczenia. Rada Gminy w Pawłowie 27 grudnia 2012 roku uchwaliła znowelizowany regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów. Został on dostosowany do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, który podzielił woj. Świętokrzyskie na regiony. Gmina Pawłów została przyporządkowana do regionu nr 2, dla którego Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Janiku. To właśnie do tej instalacji trafiają odpady zmieszane, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Natomiast odpady zebrane selektywnie trafią do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Nowy system gospodarki odpadami

Nowym systemem gospodarki odpadami zostali objęci wszyscy mieszkańcy gminy Pawłów. Nie objęto nim nieruchomości niezamieszkałych tzn. sklepów, szkół, ośrodków zdrowia, zakładów pracy itp. Ważną zmianą jest niewątpliwie wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Dotychczas mieszkańcy zbierali odpady do jednego pojemnika, bez rozdzielania ich na poszczególne frakcje. Od 1 lipca 2013 roku odpady zbierane są w następujący sposób: papier i tektura do worka niebieskiego, metal i plastik do worka żółtego, a szkło do worka zielonego. Pozostałe odpady umieszczane są w pojemniku. Odpady z kuchni, zielone i inne ulegające biodegradacji należy zagospodarować we własnym zakresie np. przez kompostowanie. Z kolei odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony są odbierane raz w roku sprzed posesji. Niezwykle istotne jest to, że w zamian za wnoszoną przez właścicieli nieruchomości opłatę firma wywozowa odbiera każdą ilość prawidłowo posortowanych, wystawionych przed posesję odpadów. W nowym systemie nie ma już umów zawieranych pomiędzy mieszkańcami, a firmami wywozowymi na odbiór odpadów. Opłata za odpady właściwie posegregowane jest niższa, niż za odpady nieposegregowane. Podstawą naliczenia opłaty jest deklaracja obowiązkowo składana przez właściciela nieruchomości. Wzór deklaracji został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Pawłowie. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają koszty funkcjonowania systemu, na które składają się: odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu.

02. System w praktyce

Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe zasady odbioru odpadów na terenie gminy Pawłów. Nowe regulacje zostały wprowadzone w związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nałożeniu na gminy obowiązku przejęcia gospodarowania odpadami.

Zgodnie z nowymi zasadami gmina organizuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

W drodze przetargu został wyłoniony przedsiębiorca firma Tonsmeier Wschód Sp. z o. o., która odbiera odpady według ustalonego harmonogramu. Umowa z firmą została podpisana na dwa lata i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych z terenu gminy Pawłów jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Janiku.

Zasady segregacji odpadów są podane w zakładce „Zasady Segregacji Odpadów Komunalnych”. Harmonogram odbioru odpadów można pobrać z zakładki o tej samej nazwie lub śledzić na bieżąco na stronie www.pawlow.pl

Koszty

Rada Gminy w Pawłowie uchwaliła, metodę naliczania opłaty, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest od gospodarstwa domowego ze zróżnicowaniem stawki w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących dane gospodarstwo.

W ramach dokonanej opłaty zostanie odebrana każda ilość odpadów wystawiona przez mieszkańców.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny została uchwalona następująco:

1) w przypadku, gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 1 mieszkańca stawka opłaty miesięcznej wynosi 6,00 zł;

2) w przypadku, gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 2 mieszkańców stawka opłaty miesięcznej wynosi 9,80 zł;

3) w przypadku, gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 3 lub 4 mieszkańców stawka opłaty miesięcznej wynosi 16,00 zł;

4)  w przypadku, gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 5 i więcej mieszkańców stawka opłaty miesięcznej wynosi 22,50 zł;

– stawka za odpady niesegregowane

1)  w przypadku, gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 1 mieszkańca stawka opłaty miesięcznej wynosi 12,00 zł;

2)  w przypadku, gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 2 mieszkańców stawka opłaty miesięcznej wynosi 19,60 zł;

3)  w przypadku, gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 3 lub 4 mieszkańców stawka opłaty miesięcznej wynosi 32,00 zł;

4)   w przypadku, gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 5 i więcej mieszkańców stawka opłaty miesięcznej wynosi 45,00 zł;

Podstawę do wyliczenia, uiszczenia oraz egzekwowania miesięcznej opłaty będzie stanowiła złożona deklaracja.

Deklaracja:

Rada Gminy w Pawłowie uchwaliła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

W sytuacji zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty (np. zamieszkanie na nieruchomości położonej na terenie gminy Pawłów) lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość tej opłaty (np. wyjazd na studia, urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny, wyjazd poza granicę kraju) należy w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności złożyć nową deklarację w sekretariacie Urzędu Gminy w Pawłowie, pok. nr 7.

 Terminy płatności:

Rada Gminy w Pawłowie uchwaliła termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pawłów. Zgodnie z nim każdy właściciel nieruchomości obowiązany jest do wniesienia opłaty raz na kwartał bez wezwania zgodnie z terminem poboru podatku, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe,

w następujących terminach:

 1. do 15 marca za miesiące styczeń, luty i marzec,
 2. do 15 maja za miesiące kwiecień, maj i czerwiec,
 3. do 15 września za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień,
 4. do 15 listopada za miesiące październik, listopad i grudzień,

Opłatę należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Pawłowie. Nr konta, na które należy uiszczać opłatę: 27 8518 0006 2001 0000 0462 001326 8523

Opłaty można również dokonywać gotówką u inkasenta.

Dodatkowe informacje:

Niezbędne druki i formularze dostępne są w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej Urzędu oraz u sołtysów.

Informacji udzielają również pracownicy Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Pawłowie: tel. 41 272 16 70, wew. 113, Pok. Nr 3

03. Zasady segregacji odpadów komunalnych

Od 1 lipca 2013 roku na terenie gminy Pawłów zaczęły obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Rada Gminy w Pawłowie w grudniu 2012 roku, a następnie w czerwcu 2016 roku znowelizowała zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów.

Zmianami zostały objęte przede wszystkim regulacje dotyczące segregacji odpadów. W uchwale wskazano 14 frakcji, które należy zbierać  w sposób selektywny. Raz w miesiącu odbierane są selektywnie zebrane odpady komunalne:  papier i tektura (niebieskie worki), tworzywa sztuczne i odpady metalowe (żółte worki), natomiast raz na kwartał odbierane jest szkło (zielone worki). Również raz w miesiącu w pojemniku odbierane są pozostałe odpady komunalne, których nie zebrano w sposób selektywny. Raz w roku, sprzed posesji odbierane są odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W ramach dokonanej opłaty zostanie odebrana każda ilość odpadów wystawiona przez mieszkańców.

Rodzaj pojemnika Co wrzucamy! Czego nie wolno wrzucać!
ikony_y
Zanim wrzucisz do worka:
– opłucz i zgnieć opakowanie
– opróżnij wyrzucane
przedmioty z zawartości
– kartony po sokach, mleku, śmietanie, keczupie, sosach tzw. tetrapak
– plastikowe butelki po wodzie i napojach
– plastikowe i foliowe opakowania po żywności
– plastikowe butelki i opakowania po kosmetykach, płynach i chemii gospodarczej
– folie i torebki plastikowe oraz folie aluminiowe
– puszki po napojach, konserwach, sokach, piwie
– metalowe tubki, metalowe nakrętki, kapsle i inny złom
– zabawki
– plastikowe koszyczki po owocach
– nakrętki po słoikach
– metalowe narzędzia, rury, druty i drobny złom
– naczynia do gotowania
– pojemników zabrudzonych, tym bardziej z zawartością
– tworzyw piankowych i styropianu
– pojemników po środkach chemicznych (farbach, lakierach)
– pojemników po środkach ochrony roślin
– baterii
– puszek i opakowań po farbach i lakierach
– opakowań metalowych z jakąkolwiek zawartością
ikony_g
Zanim wyrzucisz do worka:
– usuń nakrętki, wieczka,
kapsle
– usuń resztki produktów
– opakowania ze szkła białego, zielonego, brązowego, tj. butelki, słoiki bez nakrętek
– szklane opakowania po kosmetykach
– stłuczkę szklaną (z odpadów wymienionych wyżej) wolną od zanieczyszczeń metalami i tworzywami
– szyb, luster, szkła zbrojonego
– naczyń żaroodpornych
– świetlówek, żarówek
– porcelany, ceramiki, fajansu
ikony_b
Zanim wrzucisz do worka:
– usuń części, które
nie są z papieru:
zszywki, spinacze,
resztki taśmy klejącej,
naklejki
– usuń resztki produktów
z opakowań papierowych
– kartony, torebki złóż
na płasko lub wypełnij
papierem
– gazety, czasopisma, katalogi, ulotki
– papier szkolny i biurowy
– książki, zeszyty, listy
– papier pakowy
– torebki papierowe
– pudła z tektury, tekturę falistą
– inne opakowania tekturowe
– kartonów po napojach
– papieru zabrudzonego, zatłuszczonego
– papieru powlekanego folią i woskowanego
– papierów higienicznych
ikony_zm
Pozostałe śmieci
z gospodarstwa
domowego, które
nie nadają się do
segregacji, wrzucamy
do pojemnika
na śmieci zmieszane.
– pampersy, pieluchy
– zużyte ubrania i obuwie
– popiół (zimny)
– odpady higieniczne w tym: podpaski, tampony, patyczki do uszu, płatki kosmetyczne, mokre chusteczki
– potłuczone szyby, lustra, naczynia żaroodporne
– worki z odkurzacza, sznurki i siatki po warzywach
– mokry, zabrudzony i zatłuszczony papier
– zabrudzone torebki po mięsie, serze, rybach
– styropianowe tacki z jedzenia
– szczoteczki do zębów, gumy do żucia
– porcelanę, ceramikę, fajans, arkarok, luminark
– pojemniki po dezodorantach, wodach toaletowych, lakierach do włosów i innych opakowaniach po aerozolach
– segregatory
– resztki świec, zapalniczki, niedopałki papierosów
– negatywy fotograficzne, zdjęcia
– ścinki tapet i wykładzin podłogowych
– pojemniki po wyrobach garmażeryjnych
– szkło stołowe: kieliszki, szklanki
 – opakowań po sokach i mleku
– ziemi i odpadów biologicznych (obierki z warzyw itp.), które zagospodarowujemy we własnym zakresie np. kompost, obornik
– odpadów budowlanych typu: papa, styropian, wełna mineralna, płyty osb, eternit (azbest), kostki brukowej, cegieł, płytek ceramicznych, które są odbierane raz w roku z odpadami komunalnymi
BIO
Zagospodarowane we własnym zakresie: m.in. kompostownik
– resztki żywności
– przeterminowaną żywność
– obierki z owoców i warzyw
– skorupki jaj
– fusy po kawie i herbacie
– skoszoną trawę, liście
– drobne gałęzie
– trociny
– piasku, kamieni
– odpadów z tworzyw sztucznych
– worków foliowych
– przedmiotów metalowych
– elementów szklanych
– resztek jedzenia w płynie
– odchodów

04. Harmonogram odbioru odpadów

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów.
Do pobrania:

Strona_harmonogram_2019

05. Pojemniki

Każdy właściciel nieruchomości z terenu gminy Pawłów obowiązany jest wyposażyć we własnym zakresie nieruchomość w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych. Pojemnik powinien mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Należy go również utrzymać w odpowiednim stanie higienicznym, porządkowym i technicznym.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłów do zbierania odpadów komunalnych służą pojemniki o następującej pojemności:

1) pojemnik 110 litrowy wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego,
2) pojemnik 120 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,
3) pojemnik 240 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,
4) worki 120 litrowe (przezroczyste) wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka,

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników:

1)  kolor niebieski przeznaczony jest do zbierania papieru i tektury oraz opakowań wielomateriałowych,
2)  kolor żółty przeznaczony jest do zbierania tworzyw sztucznych i metali,
3)  kolor zielony przeznaczony jest do zbierania opakowań szklanych,
4)  kolor brązowy przeznaczony jest do zbierania bioodpadów.

Worki powinny również posiadać nadruk z umieszczonym oznakowaniem określającym, jakiego rodzaju odpady należy w nich umieszczać.

Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych należy ulokować w miejscach niestanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla pracowników firmy wywozowej. Pojemniki i worki powinny zostać wystawiane przed posesję przed godz. 07:00 w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości oraz osób trzecich.

06. Kompostowanie

1 lipca 2013 r. na terenie gminy Pawłów zaczął obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, w którym jesteśmy zobowiązani do obowiązkowej segregacji odpadów. Jedną z frakcji, którą musimy zbierać selektywnie są odpady ulegające biodegradacji, odpady kuchenne, zielone oraz inne bioodpady.

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, co zrobić z resztkami żywności, obierkami z owoców i warzyw, skorupkami jaj, skoszoną trawą, liśćmi i gałęziami? Możesz z powodzeniem odłożyć je na kompostownik. Jest to źródło doskonałego nawozu, które pozwala na ekologiczne pozbycie się resztek organicznych z gospodarstwa domowego bez kosztownego wywożenia ich na wysypisko. Kompost jest tanią i łatwą alternatywą dla obornika. Warto w swoim ogrodzie zbudować kompostownik i wykorzystać nawóz kompostowy do uprawy roślin.

Gdzie możesz ustawić kompostownik? Przede wszystkim znajdź częściowo zacienione miejsce, najlepiej od strony północnej lub północno-zachodniej, w miejscu osłoniętym od wiatru, tak żeby nie przeszkadzało sąsiadom. Możesz go wykonać samodzielnie z desek, bądź układać materiał organiczny w pryzmę, albo też kupić gotowy pojemnik z drewna, betonu lub tworzywa sztucznego. Kompost układamy na gruncie przepuszczalnym, ułatwiającym odpływ wilgoci. Na dnie powinniśmy złożyć grubsze gałęzie, a następnie rozkładać je co kilka warstw, aby tlen niezbędny do rozkładu roślin mógł swobodnie przenikać od dołu. Bardzo ważne jest, abyśmy w czasie suszy podlewali kompost.

Co można kompostować?

– skoszona trawa
– liście, rozdrobnione gałęzie z drzew, krzewów i warzyw
– owoce uszkodzone i obite
– odpady z kuchni, obierki z warzyw, owoców, resztki potraw
– zużyte torebki herbaciane
– popiół drzewny
– czysty i niezadrukowany szary papier

Czego nie można kompostować?

– mięso, kości
– owoce i warzywa z objawami chorób
– popiół z innych materiałów niż drewno
– chwasty z nasionami
– zadrukowany papier

Dlaczego zatem warto kompostować? Kompostując zmniejszamy ilość odpadów, za których odbiór, transport i utylizację musimy płacić. Ponadto otrzymujemy bardzo bogaty w składniki mineralne nawóz.

08. Podstawa prawna

Prawo krajowe

 1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399)
 2. Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Prawo lokalne

 1. Uchwała Nr XXV/246/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów.
 2. Uchwała Nr XXV/248/12Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Uchwała Nr XXV/249/12Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 4. Uchwała Nr XXVIII/291/2013Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Uchwała Nr XXVIII/292/13Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 6. Uchwała Nr XXVIII/293/13Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pawłów.
 7. Uchwała Nr XXVIII/294/13Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pawłów.
 8. Uchwała Nr XXX/306/13Rady Gminy w Pawłowie z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
 9. Uchwała Nr XXX/307/13Rady Gminy w Pawłowie z dnia 11 lipca 2013 r.w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXV/246/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów.

09. Wykaz podmiotów uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych

Urząd Gminy Pawłów publikuje poniżej wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pawłów.

Wykaz podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłów [pobierz doc]

10. Podmioty opróżniające zbiorniki bezodpływowe

Wykaz firm posiadających decyzje na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Pawłów

Wykaz firm [pobierz doc]

11. FAQ - Najczęsciej zadawane pytania i odpowiedzi

Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

W sytuacji nie dokonania obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości z terenu gminy Pawłów zostanie z urzędu wezwany do złożenia takiej deklaracji. Jeśli pomimo wezwania właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji, Wójt Gminy Pawłów określi w drodze decyzji administracyjnej wysokość opłaty. Ponoszenie opłaty za odbiór odpadów jest obowiązkowe, dlatego będzie egzekwowane od każdego właściciela nieruchomości.

Czy obowiązkowe jest podpisanie umowy na wywóz śmieci z gminą, czy można ją zawrzeć z innym podmiotem jak miało to miejsce przed 1 lipca 2013 roku?

Gminy zostały zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Jednocześnie właściciele tych nieruchomości zostali zobowiązani do ponoszenia na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy nie zawierają umów z Gminą, a składają deklarację o wysokości należnej gminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niezależnie od tego, czy ktoś zawrze odrębną umowę, czy nie, będzie zobowiązany dokonać opłat należnych gminie. W związku z tym niecelowym jest zawieranie odrębnych umów, gdyż będzie to powodowało ponoszenie podwójnych kosztów (wynikających z umowy i należnych gminie).

Co zrobić w sytuacji, gdy po 1 lipca 2013 urodzi mi się dziecko, bądź umrze osoba zamieszkująca nieruchomość? Co zrobić, gdy dziecko wyjedzie na studia stacjonarne lub poza granicę kraju?

W ciągu 14 dni od zaistnienia powyższych zdarzeń należy złożyć nową deklarację uwzględniającą powstałe zmiany.

Czy prowadzący działalność gospodarczą o charakterze usługowym muszą składać deklarację?

Nie. Gmina Pawłów nie objęła nowym system gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych tj. szkół, przedsiębiorstw, cmentarzy itp. dlatego nie składa się deklaracji. Podmioty te pozostają na starych zasadach odbioru odpadów tj. mają obowiązek zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z firmą wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Pawłów.

Czy stawki za wywóz odpadów mogą zostać zmienione w trakcie roku?

Stawka opłaty może zostać zmieniona w ciągu roku. Gmina ma obowiązek dokonywania rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:
– kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
– liczby mieszkańców,
– ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
– ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy.

Dopiero po dokonaniu takiej analizy stawka opłaty może zostać zmieniona. Jeśli koszty systemu gospodarki odpadami będą niższe niż przyjęta stawka, stawka będzie obniżona, jeśli będą wyższe – stawka odpowiednio wyższa.

Jak zostaną spożytkowane pieniądze z opłat pobranych od mieszkańców?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach opłaty mają pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa zalicza do nich koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

Jak często będą odbierane odpady szklane?

Odpady szklane będą odbierane w ostatnim miesiącu kwartału tj. w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Czy gmina będzie odbierać odpady problemowe?

Tak, raz w roku sprzed posesji tzw. wystawka będą odbierane odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady budowlane i rozbiórkowe. W budynkach użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, urząd gminy) zostały umieszczone specjalne pojemniki, gdzie można oddać zużyte baterie. W aptekach znajdują się pojemniki, gdzie można wrzucić przeterminowane leki.

12. Odpady problemowe

Poważnym problem dla mieszkańców gminy Pawłów są tzw. odpady problemowe. Czym są? Dlaczego są tak niebezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego? Jak właściwie nimi gospodarować? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w poniższym artykule.

W strumieniu odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych znajdują się pewne frakcje odpadów, które stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego. Są to odpady niebezpieczne zwane również odpadami problemowymi, które ze względu na swoje pochodzenie, inne właściwości, gabaryty i skład chemiczny bezwzględnie nie mogą trafiać do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Informuje o tym umieszczony na nich charakterystyczny przekreślony znak kubła.

Do odpadów problemowych zaliczamy następujące rodzaje odpadów powstające w gospodarstwach domowych:

 • farby, lakiery, kleje, lepiszcze, żywice i opakowania po nich,
 • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia i opakowania po nich,
 • odczynniki fotograficzne i chemiczne i opakowania po nich,
 • lekarstwa,
 • pestycydy, herbicydy, insektycydy itp. oraz opakowania po nich,
 • baterie jednorazowe, w tym alkaliczne,
 • akumulatory samochodowe, zużyte oleje i smary,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np. termometry,
 • aerozole,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Miejsca zagospodarowania poszczególnych odpadów na terenie gminy Pawłów:

NIEZUŻYTE I PRZETERMINOWANE LEKI

Dlaczego nie można ich wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci?
Zużyte i przeterminowane leki stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, ale również dla środowiska naturalnego. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania ich do pojemników na odpady zmieszane lub segregowane. Najprostszym sposobem jest oddanie ich do aptek.

Co zrobić z odpadem?
Wrzucamy do specjalnych pojemników ulokowanych w aptekach na terenie gminy Pawłów:

 • Apteka, Pawłów 57, 27-225 Pawłów
 • Punkt Apteczny, Chybice 42, 27-225 Pawłów
 • Punkt Apteczny, Brzezie 28, 27-225 Pawłów

ZUŻYTE BATERIE

Dlaczego nie można ich wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci?
Zawierają metale ciężkie, takie jak: ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć, które wpływają szkodliwie na ludzki organizm, dodatkowo rtęć ma działanie rakotwórcze. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie.

Co zrobić z odpadem?
Wrzucamy do specjalnych pojemników ulokowanych w Urzędzie Gminy, Ośrodkach Zdrowia, Szkołach Podstawowych na terenie gminy Pawłów.

ODZIEŻ

Dlaczego nie można ich wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci?
Zużyta i niepotrzebna odzież i tekstylia nie powinny trafiać na składowiska, ale powinny być poddawane recyklingowi.

Co zrobić z odpadem?
Niepotrzebną odzież można bezpłatnie oddać do specjalnych zielonych pojemników ustawionych w miejscowościach gminy Pawłów: Ambrożów, Stary Bostów, Radkowice, Brzezie, Chybice, Dąbrowa, Kałków, Grabków, Jadowniki, Pawłów, Pokrzywnica, Rzepin Drugi, Szerzawy, Tarczek.

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE

Dlaczego nie można ich wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci?
Są to odpady złożone z wielu materiałów, zawierających niebezpieczne substancje, szkodliwe zarówno dla środowiska, jak i dla zdrowia ludzi np. freon w lodówkach, rtęć w kineskopach, czy ołów w połączeniach lutowanych.

Co zrobić z odpadem?
Wystawić przed posesję, który następnie zostanie odebrany w ramach organizowanych przez gminę zbiórek tego rodzaju odpadów tzw. wystawek chodnikowych. Każdy konsument ma prawo oddać zużyty sprzęt przy zakupie nowego towaru tego samego rodzaju, w stosunku jeden do jednego.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Dlaczego nie można ich wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci?
Odpady złożone z wielu materiałów, o dużych rozmiarach, niemieszczące się w zwykłym koszu na śmieci. Zawierają wiele surowców wtórnych, trudnych do rozdzielenia i posegregowania przez zwykłego użytkownika.

Co zrobić z odpadem?
Wystawić przed posesję, który następnie zostanie odebrany w ramach organizowanych przez gminę zbiórek tego rodzaju odpadów tzw. wystawek chodnikowych.

ZUŻYTE OPONY

Dlaczego nie można ich wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci?
Zużyte opony stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Mieszanki gumowe stosowane do produkcji opon zawierają złożone z długich łańcuchów polimery, które ulegają biodegradacji w okresie do 100 lat.

Co zrobić z odpadem?
Wystawić przed posesję, który następnie zostanie odebrany w ramach organizowanych przez gminę zbiórek tego rodzaju odpadów tzw. wystawek chodnikowych

13. Zgłoszenie dzikiego wysypiska śmieci

Zachęcamy do zgłaszania za pomocą poniższego formularza zauważonych dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na terenie gminy Pawłów.

Z góry dziękujemy za każde zgłoszenie! Takie działanie znacznie ułatwi pracę służbom porządkowym, a każdy zgłaszający będzie miał bezpośredni wpływ na poprawienie wizerunku swojego otoczenia. Zyska na tym i środowisko i estetyka naszej gminy.

Usuwane będą wysypiska na terenie działek należących do gminy Pawłów lub Skarbu Państwa (wysypiska na działkach prywatnych nie będą likwidowane).

Wysypiska zlokalizowane poza granicami gminy należy zgłaszać do właściwego pod względem umiejscowienia wysypiska Urzędu Gminy.

Przesłane zgłoszenia nie będą publikowane na stronie i będą wyłącznie do wglądu przez pracowników UG.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy

Temat zgłoszenia (wymagane)

Treść zgłoszenia (wymagane)

Załącznik 1 (opcjonalnie, max. 500 KB)

Załącznik 2 (opcjonalnie, max. 500 KB)

15. Kontakt

Zadzwoń!
tel. 41 272 16 14 wew. 123

Porozmawiaj przez GG
Status „dostępny” oznacza, iż możesz rozpocząć rozmowę poprzez naciśnięcie obrazka poniżej. Otworzy się nowe okienko, w którym prowadzona będzie rozmowa.

16. Inne informacje

INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH NA TERENIE GMINY PAWŁÓW.

Wykaz podmiotów zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Lp. Nazwa firmy Adres siedziby Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Dni i godziny przyjmowania odpadów
1. Tadeusz Majewski Pawłów 46

27-225 Pawłów

Pawłów 46

27-225 Pawłów

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Piątek 9:00 – 17:00

INFORMACJA o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pawłów.

Nazwa firmy Oznaczenie siedziby i adres Telefon
P.H-U. ZIELIŃSKI Zbigniew Zieliński ul. Klasztorna 27A

26 – 035 Raków

41 353-50-27

INFORMACJA o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy.

INFORMACJA

o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU przez GMINĘ
Lp. Poziomy poszczególnych frakcji odpadów 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.
1. Osiągnięty poziom Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 26,37 18,48 27,81 26,37
2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy 22,41 14,61 33,34 22,41
3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych
73,24 100,00 100,00 73,24
OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Lp. Poziomy poszczególnych frakcji odpadów 2016 r. 2017 r. 2018 r.
1 Osiągnięty poziom Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 14,96 17,78 25,04
2 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy 10,69 25,31 19,94
3 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych
0 0 62,26

INFORMACJA miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pawłów.

INFORMACJA

miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pawłów zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania powinny trafiać do instalacji komunalnych.

Nazwa instalacji Oznaczenie siedziby i adres
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. Janik ul. Borowska 1, 27-415 Kunów

Brak komentarzy

Brak komentarzy!

W tej chwili nie ma jeszcze komentarzy, chcesz dodać teraz?

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Śledź nas na Facebooku!

Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku

Pobierz harmonogramy na 2019 rok

Kalendarz

Grudzień 2019
P W Ś C P S N
« Lis    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Polecane

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w PawłowieElektroniczna Skrzynka Podawcza - Pismo ogólne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w StarachowicachKomenda Powiatowa Policji w Starachowicach
e-świętokrzyskie System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów
Dziennik UstawMonitor Polski
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTKącik Przedsiębiorcy

Archiwum

Ostatnie komentarze

Witam serdecznie. Inwestycja w sieć światłowodową, którą realizuje firma NEXERA jest inwestycją Ministerstwa Cyfryzacji. Gmina...

Ja też śledzę sieć Nexery, więcej dowiesz się na https://www.nexera.pl/siec-nexery/swietokrzyski/ tylko zawsze zapominam zadzwonić i...

Ja : Za takie pieniądze można kupić działkę, wybudować i wykończyć taki budynek Przedsiębiorstwo Budowlane...

Logowanie